Exitus III

2005
200X100 cm
Oil on canvas

Exitus II
Exitus III
Exitus IV
Exitus V
Exitus VII
12 October (Spain)
Morning 09
Hypostasis 6
Hypostasis 7